O společnosti

O společnosti

Současnost

Společnost GEOREAL spol. s r.o. byla založena v roce 1991 několika pracovníky s dlouholetými zkušenostmi z oboru geodézie a katastru nemovitostí. Od počátku patřily mezi její hlavní aktivity veškeré práce v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR, firma rovněž rozvíjela realitní činnost. V celém svém vývoji je firma vhodně materiálně a zejména personálně doplňována tak, aby lidské „know-how“ splňovalo veškeré požadavky i pro ty nejnáročnější profesionální práce v celém spektru oboru zeměměřictví. V současné době pracujeme s nejmodernějšími světovými SW a HW technologiemi pro oblast zeměměřictví, fotogrammetrie a geoIT, jako jsou např. produkty společností Bentley, Leica Geosystems, Microsoft Vexcel, BAE Systems, Intergraph, ERDAS, Esri a mnoho další.

Na našich stránkách najdete odpovědi na veškeré dotazy a také kontakty na naše vedoucí pracovníky v daných oborech, kteří vám rádi podají další podrobné informace nebo zodpoví dotazy. Všichni zaměstnanci jsou zkušenými a zaškolenými pracovníky, kteří si jsou dobře vědomi veškerých potřeb našich zákazníků. V neposlední řadě jsou také vedeni k udržení a dalšímu prohlubování vzájemných mezilidských vztahů, které se pak následně promítají do vnějších výsledků a image firmy.

Certifikáty a ověření

Vývoj v dotčených oborech v evropském kontextu ovlivnil další profesionální rozvoj firmy a její připravenost pro aktivity na mezinárodní scéně, kde v oblasti hromadného sběru prostorových dat se povedlo realizovat i mnoho zahraničních projektů. Společnost byla úspěšně certifikovaná dle mezinárodní jakostních norem EN ISO9001:2008, v roce 2005 pak dle norem EN ISO 14001:2004 environmentálního managementu.

Výzkum a spolupráce s akademickou sférou

Společnost GEOREAL významně podporuje spolupráci s univerzitním prostředím - spolupráci a profesionální podporu pro studenty oborů zaměřených na zeměměřictví a geoinformatiku nabízíme v rámci příprav diplomových prací, pracovních stáží, prací na grantových projektech apod. Čerství absolventi těchto oborů jsou pak přijímáni do trvalého pracovního poměru.

Společnost se dále podílí ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (www.vumop.cz), SWECO, a.s. (www.sweco.cz) a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (www.vrv.cz), na řešení výzkumných projektů Technologické agentury ČR v rámci programů 3 programů Epsilon:

 

č. TH02030396 TERMOGRAFIE „Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů“ (01/2017 – 12/2020) ;

č. TH02030397 HOZ „Nové přístupy revitalizace hlavních odvodňovacích zařízení s vazbou na drenážní systémy z pohledu retence vody v krajině“ (01/2017 – 12/2020) ;

č. TH02030397 SEDIMENTY „Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů“ (01/2017 – 12/2020) ;

 

Všechny projekty jsou zaměřeny na podporu a využití nejmodernějších metod zeměměřictví, sběru dat a geoinformatiky pro aplikace v oblasti plánování a ochrany přírody s ohledem na hydrologické jevy, hydrodynamické modelování a výpočty.

 

Historie

Společnosti GEOREAL spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a mezi její hlavní aktivity patřily veškeré práce v oboru zeměměřictví, katastru nemovitostí ČR a realitní činnost. V následujících letech se rozrostly její aktivity zejména do oblasti speciální (inženýrské) geodézie a od roku 1995 firma začala získávat první zkušenosti i v oblastech zpracování komplexních pozemkových úprav a letecké digitální fotogrammetrie. Další významnou pracovní oblastí je sběr dat a tvorba geografických informačních systémů (GIS) a rovněž 3D vizualizací a modelování. Významným krokem bylo pořízení přístroje pro pozemní laserscanning, který nám přináší další možnosti v oblasti rychlého sběru velkého množství kvalitních dat. V oblasti leteckého měřického snímkování a zpracování digitálních dat metodami letecké a pozemní fotogrammetrie disponuje společnost kompletní technologickou linkou a může tedy provádět komplexní práce v oboru, včetně zajištění návaznosti na odvozené aplikace ve specializovaných oborech. Pro letecké měřické snímkování byly pořízeny letouny se specializovanou zástavbou pro měřické snímkování a komplexní kamerové systémy včetně inerciálních měřících a navigačních systémů pro přímý sběr prvků vnější orientace letadla za letu. Veškeré uvedené technologie jsou plně ve vlastnictví společnosti.

V těchto oblastech, které tvoří hlavní náplň činnosti, je firma již významně etablována a patří k lídrům na tomto segmentu trhu nejen v celorepublikovém, ale i evropském měřítku.