Řešení

Řešení

Veřejná správa

 • Technická mapa krajů, měst a obcí
 • Pasportní evidence měst a obcí
 • Územně analytické podklady

Těžba surovin

Pro všechny typy zákazníků z oboru dobývání nerostných surovin nabízíme a zajišťujeme nejen standardní práce typu správy důlní měřické dokumentace, ale rovněž i široké spektrum služeb pro další návazné činnosti, např. v oblasti geologické dokumentace, báňského projektování, životního prostředí a mnoho dalších. Mezi naše zákazníky tak patří především společnosti provádějící dobývání a úpravu nerostných surovin, stavební a báňské projektové kanceláře, státní správa (OBÚ, krajské úřady) a mnoho dalších.

 • Těžební společnosti
 • Geologické společnosti
 • Stavební nebo energetické závody

Správce sítí TI

 • Vyhledání a zaměření sítí
 • Systém pro správu a evidenci
 • Účelové datové práce

Krizové řízení

 • Tvorba datových podkladů pro IZS
 • Protipovodňová opatření

Projekční činnost

Kvalitní projektová činnost vždy významným způsobem sníží náklady a čas potřebný k realizaci stavby.

 • Dopravní stavby
 • Podpora výstavby
 • Revitalizace vodních toků
 • Solární katastr

Životní prostředí

 • Stav lesů
 • Vývoj změn v krajině

3D dokumentace objektů a interiérů

Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování, vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů atp. s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Nasnímaný objekt může být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektu, který lze přenést do CAD systému.

 • zakreslení fasád a objektů kulturního dědictví
 • zaměření nepřístupných a členitých prostor
 • podklady pro stavebně-historický průzkum
 • přesné podklady pro BIM budov
 • zaměření a zpracování 3D modelů pro archeologická naleziště