Závěrečné jednání

Závěrečné jednání

 

Projednávání a odsouhlasování návrhu probíhá v několika fázích.

  1. fáze – zpracovatel získává souhlasy vlastníků s navrženým umístěním pozemků na jednáních.
  2. fáze – Pozemkový úřad zasílá dopis vlastníkům, kteří se nevyjádřili nebo nedostavili na jednání.
  3. fáze – návrh je 30 dnů vystaven k nahlédnutí na úřední desce a na obecním úřadu. Vlastníci mají poslední možnost podat k návrhu své námitky a připomínky. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Závěrečné jednání ukončuje projekční činnost a proces projednávání a odsouhlasování návrhu pozemkové úpravy. Následuje po vyřešení všech případných námitek a připomínek podaných k návrhu. Na tomto jednání pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

 

Rozhodnutí

Když je odsouhlaseno více než 75 % výměry řešených pozemků, vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy. Každý z účastníků řízení obdrží s rozhodnutím tu část návrhu, která se ho týká. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat. Od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí není možné, až do zápisu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí, prodávat pozemky bez souhlasu pozemkového úřadu.