Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků

 

Pokud vlastník pozemku v terénu nezná hranice svého pozemku, je jedinou správnou možností, jak tyto hranice zjistit, nechat si daný pozemek v terénu vytyčit úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Vytyčení pozemku doporučujeme ve všech případech, kdy dochází k prodeji a koupi pozemku v zastavěné části obce. Předchází se tak možným sousedským sporům v budoucnosti, jejichž náprava je potom pro vlastníka pozemku mnohem nákladnější.

Zpracovatel vytyčení musí ve vztahu k vlastníkům pozemků dodržet minimálně tyto kroky:

  • Písemně pozvat všechny vlastníky pozemků, jejichž hranice je dotčena vytyčením, k účasti na projednání vytyčené hranice v terénu.
  • Ústním jednáním seznámit vlastníky s průběhem a označením vytyčené hranice v terénu. Nepřítomnost řádně pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům.
  • Sepsat protokol o vytyčení hranice pozemku a dát vlastníku možnost písemně se v tomto protokolu vyjádřit k vytyčené hranici.
  • Zaslat dokumentaci o vytyčení všem dotčeným vlastníkům a dále předat dokumentaci příslušnému katastrálnímu úřadu.