Územní plánování

Územní plánování

 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Ve všech těchto procesech je využíváno široké škály mapových podkladů a informací o území.

Pro oblast územního plánování nabízíme komplexní služby od tvorby, aktualizace a přepracování mapových podkladů a datových sad po aplikační nástroje naší produktové řady Spirit ÚAP a Spirit Portál - ÚAP. Našich datových a aplikačních služeb využívá více jak 30 obcí s rozšířenou působností.

Velké množství dat a informací vstupujících do problematiky územího plánování přináší řadu problémů při jejich přepracovaní a verifikaci do požadované podoby a formátů. Proto je nutné mít k dispozici široké portfólio technologického a programového vybavení, kterým disponujeme. Dále využíváme znalostí našich programátorů a analytiků pro vytváření účelových nástrojů pro automatizaci procesů zpracování dat. Výsledkem jsou datové sady a ÚAP v požadovaných CAD/GIS formátech a datových modelech s vysokou kvalitou a přidanou informační hodnotou.

Pro potřeby projektantů územních plánů, analýz a urbanistických studií máme k dispozici produkty letecké fotogrammetrie, které jedinečným způsobem zprostředkují zájmové území. Digitální technologie leteckého snímkování a metody laserového skenování nám umožňují nad ortofotomapami vysokého rozlišení 5 - 10 cm nebo mračnem bodů analyzovat prostorové vztahy a vazby sledovaných jevů a objektů.