Projekční činnost

Projekční činnost

 

Pozemní komunikace

Projekty pozemních komunikací jsme schopni zpracovat jako odborné studie nebo jako dokumentace pro územní řízení či pro stavební povolení. Ve firmě GEOREAL spol. s r.o. se zabýváme zejména projekcí nově navržených či rekonstruovaných polních (účelových) cest dle návrhu pozemkových úprav.

Referenční projekt: Bezděkov u Libice nad Doubravou

 

 

Vodohospodářská opatření

Návrhy vodohospodářských opatření jako jsou příkopy, suché nádrže (poldry) nebo rybníky jsme schopni připravit až po realizační projekty. Řadu praktických zkušeností s jednotlivými návrhy získáváme realizací opatření v rámci pozemkových úprav.

Územní plánování

Firma GEOREAL spol. s r. o. umožňuje zástupcům obcí konzultace pro oblast územního plánování, a to jak ohledně územně plánovací dokumentace, tak projektů a studií, které mohou sloužit jako podklady pro územně plánovací činnost. Zejména se jedná o projektování pozemkových úprav nebo územních systémů ekologické stability (ÚSES).

Oceňování pozemků

Odhad tržní i administrativní ceny pozemku může sloužit jako podklad pro uzavření kupní smlouvy a následný prodej a dále pro finanční úřad. Ocenění pozemků probíhá podle zákona o oceňování majetku a platné oceňovací vyhlášky.