Práce v inženýrské geodézii

Práce v inženýrské geodézii

 

Zaměření pro projekt

Polohopisné a výškopisné zaměření lokality pro účely projekčních prací je prováděno v různě velkém rozsahu a měřítku výstupu. Může se jednat o velké lokality o rozsahu několika hektarů, jako jsou podklady pro projektování komunikací, obytných zón, rozsáhlých průmyslových objektů, apod. Nebo o menší lokality, jako jsou plochy uvnitř podniků, vnitrobloky, jednotlivé parcely pro výstavbu rodiných domů, apod. Rozsahu lokality a požadavku na přesnost zákresu jednotlivých prvků mapového podkladu odpovídají též použité metody zaměření. Pro získání mapového podkladu z velkého území bez zástavby se využívá letecké fotogrammetrienebo metody pozemního laserového skenování. Pro menší a členitější lokality se používají klasické geodetické metody jako je měření pomocí totální stanice nebo GNSS aparatury. Pro zaměření nepřístupných bodů (mostní objekty, průhyby nadzemních vedení, výšky střech apod.) se využívá bezhranolový laserový dálkoměr, kterým jsou naše totální stanice běžně vybaveny. Současně s měřickými pracemi v terénu jsou budovány, polohově a výškově určovány také pevné geodetické body pro potřeby pozdějších geodetických prací.

Výsledkem měření v terénu je digitální mapa ve 2D nebo digitální model terénu ve 3D.

Zaměření stávajícího terénu

Těsně před zahájením stavebních prací, zpravidla před zahájením terénních úprav (HTÚ) je provedeno podrobné výškopisné zaměření stávajícího terénu, nebo terénu po sejmutí ornice. Z tohoto zaměření je vytvořen digitální model terénu ve 3D. Tento model pak slouží jako výchozí srovnávací plocha pro výpočty postupně zaměřovaných kubatur zemních prací. Pro zaměření větších ploch, nebo pro zaměření ploch neúměrně členitých (násypy, zbytky objektů) lze s výhodou použít metodu pozemního laserového skenování.

Vytyčovací síť stavby

Před zahájením každé stavby je budována vytyčovací síť v požadované přesnosti pro účely vytyčovacích prací a pro účely zaměřování skutečného provedení stavebních objektů. Podle požadavku na přesnost se volí různé druhy stabilizace bodů a různé metody polohového a výškového určení bodů vytyčovací sítě stavby. Polohové určení bodů vytyčovací sítě tedy můžeme provést GNSS aparaturou, nebo přesněji početním vyrovnáním hodnot naměřených totální stanicí. Při požadavku velmi přesného polohového určení bodů provádíme jejich stabilizaci tzv. nucenou centrací a polohové proměření pak proměřováním všech úhlů pomocí totálních stanic s automatickým cílením na odrazný hranol. Následuje matematické vyrovnání polohy bodů v celé síti metodou nejmenších čtverců (MNČ). Výškové určení bodů provádíme buď trigonometricky totální stanicí nebo různě přesnými metodami nivelace pomocí automatického nivelačního přístroje. Při požadavku vysoké přesnosti ve výškách bodů vytyčovací sítě či mikrosítě používáme soupravu invarových nivelačních latí, která v kombinaci s automatickým nivelačním přístrojem umožňuje provádět velmi přesnou nivelaci v řádech desetiny milimetru.

Vytrasování podzemních inženýrských sítí

Pro vyhledání (trasování) podzemních metalických vedení používáme elektromagnetický lokátorRadiodetection RD4000. Tento přístroj umožňuje vyhledávat průběh vedení pomocí několika pasivních i aktivních frekvencí a též určit hloubku hledaného vedení. Při vytrasování obvykle také spolupracujeme se správci sítí.

Zaměření skutečného provedení stavby

  • Součástí dokumentace skutečného provedení stavby je mimo jiné výkres skutečného stavu území s vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu, zákres povrchových znaků inženýrských sítí, vzrostlé zeleně a hranic pozemků a dále stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby. Řada staveb má geodetickou část povinnou a bez ní není možné objekt zkolaudovat.

Kontrolní měření geometrických parametrů stavby

  • Pro potřeby projekce, statika i v rámci kontrolních a zkušebních plánů výstavby provádíme standardní (svislosti, průhyby, kontrola osazení) i nestandardní (prostorové vztahy apod.) měření a základní vyhodnocení.

Kontrolní měření svislostí

  • Kontrolní měření svislosti probíhá buď jako jedna z kontrolních činností při stavbě nových konstrukcí, a nebo jako dokumentace či dlouhodobé sledování již hotové stavby. Ve většině případů je potřeba počítat s opakovaným měřením s vysokými nároky na přesnost.

Kontrolní měření geometrických parametrů konstrukčních vrstev vozovky

  • Ve shodě s technicko-kvalitativním plány či kontrolními a zkušebnímu plány konkrétní stavby zajistíme měření a základní vyhodnocení všech parametrů běžně požadovaných po geodetovi (výškové a polohové