Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

 

Projektování pozemkových úprav

Firma GEOREAL spol. s r.o. se jako jedna z prvních v České republice začala věnovat problematice projektování pozemkových úprav. V oblasti jejich zpracování patříme v současné době mezi jedny z největších a nejúspěšnějších společností na trhu. Veškeré činnosti na pozemkových úpravách ve firmě provádějí odborně zdatní a vyškolení pracovníci. V rámci tohoto segmentu činností firma disponuje v průměru celkem 40 zaměstnanci a je schopna kompletně zajistit veškeré práce pro úspěšné zpracování jednotlivých projektů.

Typy pozemkových úprav

Problematika pozemkových úprav je popsána v zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcí vyhlášce č. 545/2002 Sb. Dle těchto právních ustanovení se pozemkové úpravy dělí na dvě základní formy - Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) a Jednoduché pozemkové úpravy(JPÚ). Každá z forem slouží jinému účelu a mají podstatný vliv na náležitosti zpracování pozemkových úprav, jejich rozsah, finanční náročnost, způsob řízení a rozhodování.

Komplexní pozemková úprava

Tato forma už ze svého názvu vyjadřuje, že se jedná o řešení komplexní a nikoliv jednoúčelové. Zpravidla řeší celé katastrální území vyjma zastavěných nebo zastavitelných částí obce a větších lesních celků. Komplexní pozemkové úpravy ve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Jednoduchá pozemková úprava

Jednoduché pozemkové úpravy zpravidla řeší pouze určitou menší lokalitu a jedná se tedy o účelové řešení s omezeným rozsahem. Zahajují se nejčastěji za účelem vyřešení pouze některých hospodářských potřeb (například urychlené scelení pozemků, zpřístupnění pozemků) nebo určitých ekologických potřeb v krajině (například lokální protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo když se pozemkové úpravy mají týkat jen části katastrálního území (např. v důsledku stavební činnosti). Dalším z případů, kdy lze Jednoduchou pozemkovou úpravu využít, je upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy přidělených dle příslušných právních předpisů. Řízení a projekční práce v rámci JPÚ jsou oproti KPÚ zjednodušené a probíhají kratší dobu.

Účastníci pozemkových úprav

Účastníky pozemkové úpravy jsou vlastníci pozemků a právnické nebo fyzické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být pozemkovými úpravami dotčena. Účastníka řízení, který není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje v řízení opatrovník (tím může být i obec). Zemřelého vlastníka pozemku zastupují v řízení dědici dle sdělení soudu, případně se určí opatrovník. Účastníkem řízení je také příslušná obec a volený sbor zástupců vlastníků pozemků, který spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav a vyjadřuje se k plánu společných zařízení.

Při zpracovávání projektu pozemkové úpravy je vhodné, aby účastníci řízení aktivně spolupracovali se zpracovatelem tak, aby mohly být jejich připomínky řešeny již v průběhu zpracování. Neúčast nebo nezájem účastníka není na překážku dokončení díla, ale aktivní účastí lze předejít pozdějším nedorozuměním.

Etapy zpracování pozemkových úprav

Práce na projektu komplexní pozemkové úpravy zpravidla obsahují následující etapy činností. U některých etap je velmi důležitá aktivní účast vlastníka.

Personální zdroje a kontakty

Problematikou pozemkových úprav se ve firmě GEOREAL spol. s r. o. plně zabývá asi 40 lidí.
Všichni tito pracovníci jsou odborně způsobilí a schopní samostatně provádět jednotlivé činnosti při zpracování pozemkových úprav. Pracovníci mají vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Vzhledem k velikosti firmy a objemu prováděných prací jsou tito lidé rozděleni do jednotlivých oddělení, která se specializují vždy pouze na určité činnosti.