Obnova katastrálního operátu

Obnova katastrálního operátu

Jedná se o specifickou geodetickou činnost, která je prováděna za účelem zkvalitnění mapového díla na území České republiky nebo jeho převedení do digitální podoby. Zadavatelé těchto činností jsou pouze státní organizace, a to zejména Katastrální úřady a v rámci pozemkových úprav Státní pozemkové úřady. Obnova katastrálního operátu může být prováděna různými způsoby podle zvláštních právních předpisů. Naše firma je schopna samostatně provádět nebo se podílet na zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu. V této oblasti máme dlouholeté zkušenosti a patříme k největším zpracovatelům v rámci soukromého sektoru.

Obnova katastrálního operátu novým mapováním

  • Jedná se společně s pozemkovými úpravami o nejpřesnější formu obnovy katastrálního operátu. Zároveň je však také finančně a časově velmi náročná, a proto je k ní zatím přistupováno v menší míře. Při tomto způsobu obnovy je prováděno zjišťování průběhu hranic pozemků přímo v terénu. Zjišťování provádí zvolená komise za účasti sezvaných vlastníků daných pozemků. Znatelné hranice pozemků jsou v terénu označeny a nově zaměřeny. Hranice pozemků v terénu neznatelných se do obnoveného katastrálního operátu přebírají z původního operátu. Následuje vyhotovení nového souboru geodetických a popisných informací, který se nazývá digitální katastrální mapa (DKM). Nad nově zpracovanou DKM se provádí námitkové řízení s vlastníky pozemků. Celé dílo je dokončeno vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Obnova katastrálního operátu přepracováním na DKM

  • Jedná se o další způsob obnovy katastrálního operátu. Tento způsob je méně finančně a časově náročný než obnova katastrálního operátu novým mapováním. To je dáno zejména tím, že se pro vytvoření nové digitální mapy víceméně nedělají žádné geodetické práce v terénu. Ty se přebírají (přepočítávají) z dřívějšího mapování. S tím však souvisí také různá úroveň výsledného díla, protože vychází z různě přesných měření. Výsledkem je opět nový soubor geodetických a popisných informací, nová digitální katastrální mapa (DKM). Následně je provedeno námitkové řízení a vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Obnova katastrálního operátu přepracováním na KMD

  • Jedná se o nejméně přesný způsob obnovy katastrálního operátu. Tento způsob je ze všech způsobů ten nejméně přesný, zároveň je nejrychlejší a nejlevnější. Jde pouze o převedení naskenovaného rastrového obrazu papírové katastrální mapy do digitální podoby. Přesnost takto vytvořené digitální kopie katastrální mapy se v nejlepším případě může rovnat původnímu papírovému originálu, vyjma míst, které byly převzaty z původních měření nebo nově zaměřeny. Výsledkem tohoto způsobu přepracování je "nový" soubor geodetických informací a popisných informací, který se však v tomto případě nazývá katastrální mapa digitalizovaná (KMD), aby byl jasně odlišen způsob jejího vzniku. Tato obnova přepracováním, stejně jako ostatní obnovy končí námitkovým řízením a vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav

  • Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy provede zpracovatel vyhotovení nové digitální katastrální mapy (DKM).