Nová digitální katastrální mapa

Nová digitální katastrální mapa

 

Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy provede zpracovatel vyhotovení nové digitální katastrální mapy. Digitální katastrální mapa je vektorová grafická kresba, kde každý bod má svojí jasně definovanou polohu s kvalitou bodu 3. Body jsou označeny čísly s uvedením polohy souřadnic Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK (celorepublikový systém používaný v katastru nemovitostí). Přesnost souřadnic podrobných bodů s kvalitou 3 v tomto systému, je charakterizována střední souřadnicovou chybou bodu mxy = 0.14 m.