Návrh nového uspořádání pozemků

Návrh nového uspořádání pozemků

Návrh nového uspořádání pozemků je nejdůležitější částí pozemkových úprav. Při návrhu nového uspořádaní pozemků je třeba dodržovat požadavek na prostorovou a funkční optimalizaci pozemků definovanou zákonem. Pozemky se umísťují do tzv. kostry, kterou tvoří zaměření skutečného stavu a odsouhlasený plán společných zařízení. Pozemky se slučují, dělí a přizpůsobují tvarem konfiguraci terénu a požadavkům na optimální obdělávání s uvažováním vlivu na ochranu zemědělského půdního fondu.

V rámci návrhu se všechny navržené pozemky zpřístupní (netýká se pozemků lesních, pro jejichž zpřístupňování platí zvláštní režim). Umisťování nových pozemků se děje na základě dobrovolnosti, kdy zpracovatel vede jednání s vlastníky o umístění jejich pozemků. Počet jednání a jejich průběh je závislý na počtu vlastníků a také na schopnostech zpracovatele vysvětlit návrh nového umístění pozemků při dodržení některých povinností a požadavků vyplývajících ze zákonů.