Geodetické práce v investiční výstavbě

Geodetické práce v investiční výstavbě

 

Stavby malého rozsahu

Jedná se zejména o geodetické práce nutné při výstavbě rodinných domů, garáží, opěrných zdí, oplocení, bazénů  a podobných menších staveb.

 • polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt
 • polohové a výškové vytyčení stavby případně vytyčení hranic pozemku
 • geometrický plán na hotovou nebo rozestavěnou stavbu pro zápis do katastru nemovitostí
 • zaměření skutečného provedení stavby včetně přípojek inženýrských sítí, vyhotovení digitálního výstupu pro potřeby kolaudace, správců sítí a pro potřeby informačního systému města či obce

 

Stavby většího a velkého rozsahu

Zde se jedná o velké  množství geodetických prací, které je nutno provádět při výstavbě a následné dokumentaci staveb. Jedná se zejména o výstavbu bytových domů, administrativních budov,  obytných zón, průmyslových areálů, nákupních středisek, sportovišť, apod. Vlastními silami jsme schopni zajistit geodetické práce i při velmi velkých objemech stavebních prací.

 • polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt
 • podrobné polohové a výškové vytyčení stavby případně vytyčení hranic pozemků
 • činnost hlavního geodeta stavby
 • zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, popřípadě jejich vytrasování
 • vybudování vytyčovací sítě stavby a její velmi přesné polohové a výškové určení
 • podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby
 • kontrolní měření geometrických parametrů stavby
 • kontrolní měření svislostí
 • měření a výpočty kubatur
 • zaměření skutečného provedení stavby nebo jednotlivých stavebních objektů podle požadavku na digitální výstupy jednotlivých správců sítí a informačních systémů správců, měst a obcí
 • geometrický plán na hotovou nebo rozestavěnou stavbu pro zápis do katastru nemovitostí
 • geometrický plán pro věcná břemena (podzemní inženýrské sítě apod.)

 

Silniční a další liniové stavby

Zajišťujeme a provádíme kompletní geodetické práce nutné při výstavbě a dokumentaci všech typů liniových staveb. Spolupracujeme s řadou velkých stavebních firem, které tyto práce realizují a kteří se na nás opětovně obracejí s žádostí o spolupráci. Jsme schopni zajistit nepřetržitou geodetickou činnost při výstavbě, aby nedocházelo k žádným časovým prodlevám při výstavbě na straně objednatele.

 • polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt
 • podrobné polohové a výškové vytyčení stavby případně vytyčení hranic pozemků
 • zaměření  a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, popřípadě jejich vytrasování
 • vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení v požadované přesnosti
 • vybudování vytyčovací mikrosítě a její velmi přesné polohové a výškové určení (okolí mostních objektů, tunelů, apod.)
 • zaměření stávajícího terénu před započetím zemních prací pro účely budoucích výpočtů kubatur
 • měření a výpočty kubatur
 • podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby včetně mostních objektů a tunelů
 • vytyčení a výškové nastavení lankodráhy pro pokládku konstrukčních vrstev vozovky
 • kontrolní měření geometrických parametrů stavby
 • kontrolní měření geometrických parametrů konstrukčních vrstev vozovky včetně vyhodnocení odchylek
 • geotechnický monitoring v průběhu výstavby a po dokončení stavby
 • monitoring výstavby mostních konstrukcí a ražby tunelů
 • kontrolní měření sklonů svahů
 • postupné zaměřování skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů
 • zaměření skutečného provedení stavby nebo jednotlivých stavebních objektů podle požadavku na digitální výstupy jednotlivých správců sítí a informačních systémů správců, měst a obcí
 • geometrický plán na hotovou nebo rozestavěnou stavbu pro zápis do katastru nemovitostí
 • geometrický plán pro věcná břemena (podzemní inženýrské sítě apod.)

 

Inženýrské sítě

Provádíme zaměření, vytyčení případně monitoring všech typů inženýrských sítí (elektro, plyn, voda, kanalizace), podzemních a nadzemních vedení a příslušné infastrukrury. Výsledky naší činnosti jsme schopni zákazníkovi předat v jakémkoliv formátu případně nabídnout naše řešení pro správu dat (GIS).

 • polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt
 • kontrola vytyčovacích prvků liniové sítě a umístění sítě na jednotlivých parcelách ve spolupráci s oddělením katastru nemovitostí
 • polohové a výškové vytyčení charakteristických bodů liniové sítě
 • kontrolní měření geometrických parametrů stavby
 • geotechnický monitoring v průběhu výstavby a po dokončení stavby
 • zaměření skutečného provedení stavby nebo jednotlivých stavebních objektů podle požadavku na digitální výstupy jednotlivých správců sítí a informačních systémů správců, měst a obcí
 • geometrický plán pro věcná břemena (podzemní inženýrské sítě apod.)