Důlní měřictví

Důlní měřictví

 

Jednou z významných aktivit naší společnosti je oblast sběru, zpracování a prezentace digitálních dat při povrchovém dobývání nerostů a vedení/doplňování důlní měřické dokumentace (DMD). V tomto oboru mezi naše zákazníky patří největší české společnosti z oblasti povrchového dobývání nerostného bohatství. Pro veškeré činnosti a sběr dat důlně-měřické (případně geologické) dokumentace jsou používány v naší společnosti nejmodernější HW/SW technologické prostředky, doplněné zkušenostmi a znalostmi odborníků s potřebnými autorizacemi. Pro všechny těžební společnosti nabízíme naše služby pro kompletní vedení DMD, kterou primárně tvoří základní důlní mapy, mapy povrchu, provozní mapy, charakteristický řezy a další digitální či tiskové výstupy. Současně také zajištujeme i široké spektrum služeb pro návazné činnosti, např. v oblasti geologické nebo tzv. odbírkové dokumentace. Veškeré činnosti v této oblasti pak vyhovují kompletní zeměměřické i báňské legislativě(link is external).

Zaměřování/sběr dat důlně měřické dokumentace

Při sběru dat jsou vždy využívány nejmodernější technické prostředky, které vyhovují a současně také splňují kritéria přesnosti dané legislativou.

  • Metody pozemního a leteckého 3D laserscanningu. Zřejmě nejmodernější metoda sběru dat je laserové skenování. Jedinečnost této metody je v rychlosti, množství, přesnosti a kvalitě získaných dat. Metoda leteckého laserového skenování je používána především pro rozsáhlé a svým charakterem komplikovanější území. Jedním z hlavních výstupů je jedinečná možnost periodického sledování průběhu a objemu těžby.
  • Fotogrammetrické 2D/3D mapování z leteckých měřických snímkování. Jedná se o metodu sběru geografických dat, která spočívá především v zachycení situace v jeden okamžik pro celé zájmové území. Metoda také nabízí několik výstupů - 3D vyhodnocení/mapování, digitální model terénu a ortofotomapu. Zejména pak 3D mapování pomocí stereoskopického vyhodnocování je zcela plnohodnotnou geodetickou metodou sběru dat. Ortofotomapa slouží jako podklad pro evidenci, kontrolu a projekční činnost. 3D vizualizace výstupů pak mohou být i podkladem k analýzám a dalším důležitým rozhodovacím činnostem.
  • Pozemní a družicové metody zaměřování (teodolit, GPS-RTK...). Při měření tradičními geodetickými metodami a postupy používáme nejmodernější totální stanice Leica se samoodraznými laserovými dálkoměry s dosahem až 900 metrů. Dále používáme systém dálkového ovládání přístroje od hranolu „one-man-system“, který umožňuje jednomu měřiči zastat plnohodnotně práci měřické skupiny. Velice efektivní a rychlou metodou pro sběr dat v přístupných částech povrchových lomů je metoda GPS. Metoda je využívána především pro cílené zaměřování prostorové polohy omezeného množství jednotlivých bodů.
  • Sonarové měření dna vodních ploch. K potřebným metodám sběru dat patří také zaměřování hloubek dna vodních ploch sonarem a návazné zpracování digitálních 3D modelů dna. Tyto informace jsou standardní a nezbytnou součástí DMD a to i v případě, že organizace v lomech těžbu z vody již neprovádí. Prostřednictvím našeho vybavení a zkušeností zajišťujeme sběr a další zapracování dat do stávající DMD.
  • Ostatní metody – sběr, převod a úprava původních analogových mapových podkladů a dokumentů do digitální podoby skenováním nebo digitalizací a jejich konverze do DMD.

 

Vhodnost použití dané metody je odvislá od konkrétního měření a místní situaci - charakteristika lomu, jeho rozloha, typ dobývaného nerostu, aktuální přírodní podmínky a mnoho dalších. Na základě uvedených podmínek a našich praktických zkušeností je vždy nasazena nejefektivnější metoda případně kombinace uvedených metod, které jsou tak pro každodenní praxi měření v povrchových dolech z principu přímo předurčené.

Zpracování dat a vedení důlně měřické dokumentace

Zpracování všech naměřených dat a získaných informací a výsledné výstupy jsou vázány předpisy, vyhláškami a zákony. Naši pověření pracovníci dbají na to, aby vytvořené dílo bylo v souladu s těmito dokumenty. Dlouholetá zkušenost tvorby a aktualizace digitální DMD nám umožnila tento proces pochopit a zvládnout, v dnešní době tak nabízíme profesionální a komplexní servis a služby. Pro zpracování a vedení dat důlní měřické dokumentace je využívaná celá škála aplikačního SW - např. SW programy MicroStation (Bentley), DULMAP (HSI). S ohledem na potřeby zákazníků jsme schopni data zpracovat téměř v jakýchkoli SW/ IT systémech pro oblast zeměměřictví a důlního měřictví.

Využívání a práce s DMD v geoinformačních systémech

Pro komplexní vedení dokumentace v digitální podobě s důrazem na pokročilou analýzu dat a návaznost na další typy dokumentace nebo informační systémy jsme pro zákazníky vyvinuli vlastní geografický informační systém (GIS) DuGIS na bázi produktů SW Esri.