Důlní geografický informační systém

Důlní geografický informační systém

 

Důlní geografický informační systém (DuGIS) je komplexní systém pro správu a využívání důlně měřické dokumentace a vybraných částí geologické dokumentace. Nástroje informačního systému DuGIS slouží pro plánování těžby ložisek nerostů, evidenci průzkumných děl (vrtů…), dále pomáhá při řešení majetkoprávních vztahů a obecně při vykonávání hornické činnosti. Realizace informačního systému byla vytvořena ve spolupráci s odborníky z geologie, důlního měřictví a těžby nerostů tak, aby systém maximálně vyhovoval potřebám a požadavkům koncových uživatelů.

Systém se skládá z datového skladu a koncových klientů DuGIS Mapa a DuGIS Evidence. Datový sklad obsahuje data důlně měřické dokumentace, geologické dokumentace, další geografická data, dokumenty, informace RÚIAN a popisné informace evidované v databázových tabulkách. Data pro DuGIS mohou být získávána z okolních informačních systémů nebo databází, které jsou v organizaci zprovozněné a mají vazbu na důlně měřickou nebo geologickou dokumentaci. Koncoví uživatelé pak mohou v klientech DuGIS pracovat s daty z různých systémů (např. SAP), které jsou zobrazovány v přehledné a jednotné formě.

DuGIS Mapa

Klient DuGIS Mapa slouží pro práci s geografickými daty. Poskytuje uživatelům nástroje pro práci s mapou a popisnými informacemi jednotlivých prvků. Pomocí klienta je možné snadno identifikovat nebo vyhledávat vrty v mapě, generovat profily lomu, řešit majetkoprávní vztahy nebo vytvářet tiskové výstupy.

DuGIS Evidence

Koncový klient DuGIS Evidence je určen pro práci s tabulkami a jejich položkami. Nástroje klienta slouží pro filtraci tabulek, vyhledávání, editaci evidovaných položek, generování sestav apod. Pomocí nástrojů mohou uživatelé snadno evidovat dokumentace vrtů, vytěžené zásoby, generovat reporty dle platné legislativy (Geo (MŽP) V3-01, Hor (MPO) 1-01), spravovat přílohy prvků apod.

Systém je rozdělen do následujících modulů, které jsou spolu vzájemně provázány:

 • Katalog geografických dat
  • Důlně měřická dokumentace
  • Doplňující geografická data (ortofotomapa, DMT …)
 • OrganizačnÍ členění a hranice
  • Výrobní jednotky a lokality
  • DP, CHLÚ, Průzkumná území, POPD ...
 • Průzkumná díla
  • Dokumentace vrtů
  • Pomocné a uživatelské profily vrtů
  • Vzorkování a vyhodnocení
 • Zásoby
  • Ložiska a bloky zásob
  • Evidence úbytků zásob
  • Sestavy a výkazy (Geo (MŽP) V3-01, Hor (MPO) 1-01, Pohyby zásob v blocích …)
 • Geologický model lomu
  • Výběr vrtů a klasifikace podle kondic
  • Výpočet aktuálních zásob
 • 3D Lom
  • Trojrozměrná vizualizace lomu
  • Trojrozměrná vizualizace geologického modelu a vrtů
  • Geologické profily
 • Katastr nemovitostí (RÚIAN)
 • Správa dokumentů