Digitální technická mapa

Digitální technická mapa

 

Technické mapy

Mapy velkého měřítka patří mezi základní geografická data, která jsou využívána při správních a rozhodovacích činnostech města, obce nebo správce technické infrastruktury. Mezi mapy velkého měřítka patří technická mapa, která obsahuje podrobný zákres povrchové situace a prvků inženýrských sítí. Řešení digitální technické mapy (DTM) představuje komplexní informační systém, který slouží pro její efektivní správu a údržbu pomocí prostředků výpočetní techniky.

Informační systém DTM

Informační systém digitální technické mapy je realizován ve formě webově orientovaného portálu, který poskytuje služby, aplikace a data. Z hlediska koncových uživatelů informační systém umožňuje informační systém zapojení partnerských subjektů, mezi které patří územní samospráva, státní správa (stavební úřady), správci a provozovatelé inženýrských sítí, správci dopravní infrastruktury, geodeti, projektanti atd. Řešení webového portálu pak představuje integrační platformu, která sjednocuje spolupracující partnery a poskytuje požadovanou funkcionalitu a data formou služeb.

Aplikace Portál DTM

Portálové řešení digitální technické mapy je postaveno na aplikaci Portál DTM, která poskytuje nástroje a služby pro příjem dat, aktualizaci datového skladu a poskytování mapového obsahu. Portál DTM je samostatné aplikační vybavení, které je možné integrovat do stávající infrastruktury organizace.

Jedním ze základních pilířů řešení jsou data technické mapy. Příprava dat je prováděna konsolidací dostupných datových zdrojů, které jsou poskytovány partnerskými subjekty. V rámci konsolidace dat jsou dostupné datové zdroje aktualizovány a doplněny novými daty tak, aby výsledné mapové dílo bylo konzistentní a odpovídalo požadované přesnosti. Z toho důvodu je při přípravě dat využíváno metody digitální letecké fotogrammetrie, která slouží pro ověřování kvality a aktuálnosti vstupních dat. Metoda je dále využívána při tvorbě nových dat, kde poskytuje velice efektivní a ekonomicky výhodné postupy při tvorbě dat technické mapy.

Služby informačního systému DTM mohou být využívány nejen při rozhodovacích a správních činnostech, ale dále i jako datový zdroj pro další agendy. Díky tomu mohou být data technické mapy využívána při zakládání a aktualizaci pasportních evidencí, nebo při provádění inventur prvků pasportů. Data jsou dále využívána při správě a vedení ÚAP, tvorbě ÚPD, při evidenci majetku nebo při inventuře budov a staveb. Služby Portálu DTM pak představují jeden ze základních pilířů, které jsou využívány při správě a vedení agend města, obce nebo správce technické infrastruktury.