Digitální model terénu

Digitální model terénu

Pomocí metod letecké fotogrammetrie získáváme jedinečné informace o výškových poměrech a morfologii (charakteru) území. Podle požadavků na přesnost a kvalitu modelu terénu lze zvolit několik způsobů jeho tvorby a interpretace. Nejpřesnější model terénu vzniká na základě 3D vyhodnocených bodů (mass points) v podobě pravidelné nebo nepravidelné mřížky bodů a povinných hran (breaklines). Přesnost a kvalita DMT je dána hustotou mřížky bodů, počtem a charakterem lomových hran získaných stereoskopickým vyhodnocením. Jako lomové hrany se také používají polohopisné liniové prvky (silnice, vodní plochy, …) a tím se DMT stává ještě přesnějším. Další způsob vzniku modelu je kombinace automatických korelačních metod a interaktivních nástrojů pro modelování morfologie terénu.

Méně používaným produktem je digitální model povrchu, který zobrazuje terén krajiny včetně všech objektů na něm (stavby, stromy, …).

 

 

Interpretace a formáty modelů:

  • Vektorová reprezentace (body a povinné hrany – CAD, GIS)
  • Vrstevnicový plán (CAD - *.dwg, *.dxf, *.dgn, … ; GIS - *.shp, *.kml, …)
  • TIN (trojúhelníková síť)
  • GRID (pravidelná nebo nepravidelná rastrová reprezentace - TIFF, GeoTIFF, Esri grid, ASCII grid, …)
  • Stínováný model (vizualizační a kartografická reprezentace)